ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 16 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาศที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานตรวจเงินแ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2563 รายรับจริง-รายจ่ายจริงเทศบาลตำบลกระจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ประเภท : งบทดลอง 5 ตุลาคม 2561 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2561 รายรับจริง-จ่ายจริงของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2560 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560