ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบทดลอง 5 ตุลาคม 2561 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2561 รายรับจริง-จ่ายจริงของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2560 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 ตุลาคม 2560 รายรับจริง-จ่ายจริงของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2560
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2559 รายรับจริง-จ่ายจริงของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2558 รายรับจริง-จ่ายจริงของเทศบาลตำบลกระจับ ประจำปีงบประมาณ 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 26 กรกฎาคม 2556 รายรับจริง - จ่ายจริง ของเทศบาลตำบลกระจับ ปีงบประมาณ 2553-2556