ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 เมษายน 2565 ประกาศรายงานผลกาตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 24 ธันวาคม 2564 ประกาศเผยแพร่รายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564
 ประเภท :  28 ตุลาคม 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 16 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาศที่ 2
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2563 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 สิงหาคม 2563 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานตรวจเงินแ
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2563 รายรับจริง-รายจ่ายจริงเทศบาลตำบลกระจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒