• 15 มิถุนายน 2561 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
  • 15 มิถุนายน 2561 ทต.กระจับ ขอเชิญประชาชนชาวกระจับ จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
  • 1 มิถุนายน 2561 รายงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สถานที่สำคัญ / OTOP