• 5 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  • 1 ตุลาคม 2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
  • 1 ตุลาคม 2561 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการพัฒนาดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๒

สถานที่สำคัญ / OTOP