• 15 พฤศจิกายน 2561 การตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ประจำปี ๒๕๖๑
  • 5 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  • 1 ตุลาคม 2561 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่สำคัญ / OTOP