• 5 กันยายน 2562 รายงานการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนสิงหาคม2562
  • 30 สิงหาคม 2562 ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลกระจับพ.ศ.2562
  • 5 สิงหาคม 2562 รายงานการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สถานที่สำคัญ / OTOP