ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง

30 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง