ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (จ้างบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง