ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน)

20 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ