ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเทศบาลตำบลกระจับ 30 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ