ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 22/1

17 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ