ประชุมคณะทำงานโรคติดต่อเทศบาลตำบลกระจับ(covid-19) ครั้งที่ 2/2563

26 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

   ประชุม WAR Rooom COVID-19 เทศบาลตำบลกระจับ เพื่อหารือคณะทำงานโรคติดต่อ เพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดไวรัสโคโรนา 2019

       26 มี.ค.63 เวลา 13:30 น.  นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย  นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 2 /2563  โดยคณะทำงานได้มีการวางแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

1.สรุปสถานการณ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  จะต้องดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามมาตรการการควบคุมโรค
2.บริหารจัดการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ตลอดจนฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดในเขตเทศบาลตำบลกระจับ ร่วมกับทุกภาคส่วน

3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ Covid-19 กระจับ เพื่อรับทราบข้อมูลและการประสานแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของคณะทำงานโรคติดต่อเทศบาลตำบลกระจับได้ทันสถานการณ์อย่างรวดเร็ว

4. กรณีมีข้อมูลว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ ให้ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 
5. หากพบว่าประกาศจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เกี่ยวกับประวัติการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับมีความคลาดเคลื่อน ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง ให้รายงานต่ออำเภอบ้านโป่ง เพื่อแจ้งศูนย์บัญชาการฯ ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง