E-Service

วารสารหน่วยงาน

Displaying 26-30 of 79 results.
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท.
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางของ อปท.ปี2562(info.dla.go.th)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระจับประจำเดือนพฤษภาคม2563
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลกระจับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒