ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บรเิวณซอยเทศบาลกระจับ 12/1

17 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ