ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลกระจับ 30

1 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ