ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาลกระจับ 7)

30 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง