ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลกระจับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

5 มกราคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง