• 8 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
  • 7 พฤษภาคม 2562 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่สำคัญ / OTOP