• 28 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
  • 28 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ปิดถนนซอยเทศบาลกระจับ ๗ ชั่วคราว
  • 24 มิถุนายน 2562 ประกาศเรื่องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

สถานที่สำคัญ / OTOP