คำถาม :

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเรียบร้อย

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ