คำถาม :

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ