สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลกระจับ

สมศักดิ์ ตันเจริญ