คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

สุรัตน์ สวัสดี


จันทร์จิรา โชคพรหมอนันต์