กองการประปา

ผู้อำนวยการกองการประปา

นายนิกร ศรีพุทธโธ (รักษาราชการแทน)