กองการประปา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

อวยพร สาดะระ