กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานทั่วไป

วรรณชัย แป้นช้อย