กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการ

สุรารักษ์ โพธิ์นวล


พิสมัย ไตรสรณะกุล


สุภาพร พุป้อง (ช่วยราชการ)