กองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอารียา พิทักษ์ภากร (รักษาราชการแทน)