กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คมสัน เปลาเล


จรูญ แซ่เอี๊ยะ