กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

คมสัน เปลาเล


ว่าที่ ร.ต.จรูญ แซ่เอี๊ยะ