สภาเทศบาลตำบลกระจับ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระจับ

อยู่ในระหว่างเลือกตั้ง