สภาเทศบาลตำบลกระจับ

ประธานสภาเทศบาลตำบลกระจับ

อยู่ในระหว่างเลือกตั้ง