กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกฤติกา เทพยุหะ (รักษาราชการแทน)