สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานเก็บขยะ

วิมล บัวคำ (ช่วยราชการ)