สำนักปลัดเทศบาล

พนักงานดับเพลิง

วิโรจน์ จูสวย


ไพฑูรย์ ห้วยหงส์ทอง


นิคม เพิ่มสาย


สมควร แตงทอง


จตุรงค์ พุทธจรรยา