คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

อยู่ในระหว่างเลือกตั้ง