สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขจรศักดิ์ พวงแก้ว