สำนักปลัดเทศบาล

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐรุจา แสนสม