สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการ

ฉัตรลดา สินธพ


สุภาพร พุป้อง


อรอุมา เคร้าเครือ (ช่วยราชการ)