สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สุพรรณี ดุษรักษ์