สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สุพรรณี กล่อมเมฆ