สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางวิมลมาศ อนันทภิรมย์สุข