สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น้ำอ้อย โพธิชื่น