คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

เฟื่องลดา กุลธอุทัย