คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ

อยู่ในระหว่างเลือกตั้ง