ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงท่อลอด บริเวณเลียบคลองหนองกระจ่อย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง