ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง