ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาดูดโคลนเลนสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกระจับ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง