ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP/Network พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง