ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้อื่นเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ บริเวณคลองสาธารณะหนองตะแคง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง