ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคพนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อวัสดุการศึกษา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง