ประกาศการเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP/Network พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง