ผู้สูงวัยมองโลกสดใสใส่ใจสุขภาพตา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

 
เทศบาลตำบลกระจับ นำโดยนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี จัดโครงการ "กระจับ"ผู้สูงวัยมองโลกสดใส ใส่ใจสุขภาพตา ในวันที่ ๑๗ และ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี มอบความรู้เรื่องโรคตา การตรวจคัดกรองสุขภาพตาให้กับผู้สูงอายุ ในรายที่พบความผิดปกติให้คำแนะนำรักษาตามสิทธิ์ พร้อมทั้งตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุในรายที่พบปัญหาสายตา และดำเนินการวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุ
สำหรับโครงการ"กระจับ"ผู้สูงวัยมองโลกสดใสใส่ใจสุขภาพตา ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (กองทุน สปสช.) ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา๔๗ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มผู้สูงอายุจัดเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพด้านต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ทางสายตา ดังนั้นการตรวจคัดกรองทางสายตาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากการคัดกรองทางสายตาจะทำให้ทราบถึงปัญหาโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ ฯลฯ จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที 
เทศบาลตำบลกระจับ ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้านสายตา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา การถนอมสายตา ตรวจคัดกรองสุขภาพตาให้กับผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติจะได้ดำเนินการแนะนำส่งรักษาต่ออย่างทันท่วงที และในรายที่มีปัญหาสายตาจะได้ดำเนินการสนับสนุนแว่นสายตา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น หากสามารถมองเห็นได้ชัดก็สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่นรับประทานอาหาร ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!