ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้านั้น มีกำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 ก.พ. 2562 ซึ่งสามารถยื่นได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ที่อำเภอหรือเทศบาล 2.ยื่นทางไปรษณีย์ และ 3.ยื่นทางอินเทอร์เน็ต (เว็บลงทะเบียน https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง