กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลกระจับ

กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี

ประจำปี  2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

เทศบาลตำบลกระจับ  ได้ประกาศกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยง) รายละเอียดระยะเวลาการยื่นภาษีต่างๆ มีดังนี้


     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้ตั้งแต่

วันที่  2 มกราคม  2562  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  และต้องชำระภาษีภายใน 30 วัน

นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

 

     2. ภาษีบำรุงท้องที่  กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 

     3. ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และต้องชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน

 

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลตำบลกระจับ  หากเลยกำหนดระยะเวลาตามประกาศ จะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีนั้นๆ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง