ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๑

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุูธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้นที่ ๓ สนง.เทศบาลตำบลกระจับ โดยนายมนัส ใจเจน ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม มีนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!